logologo
logo
logo
Linia Ł1Linia Ł2Linia Ł3Linia BISLinia ŁZLinia ŁD
Linia Ł4

Objaśnienia

 

 

1. Użyte w taryfie określenia oznaczają:

 

1) KMŁ - stosowany dalej skrót od nazwy "Komunikacja Miejska Łomianki" Sp. z o.o.,

2) ZTM - stosowany dalej skrót od nazwy Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie,

3) Bilet miesięczny imienny - bilet na nośniku papierowym z wpisanym imieniem i nazwiskiem pasażera,

4) Karta Miejska - stosowany dalej skrót od elektronicznej karty zbliżeniowej emitowanej przez ZTM pod postacią „Warszawskiej Karty Miejskiej” lub innych kart wprowadzonych przez ZTM z naniesionymi danymi: imieniem, nazwiskiem oraz aktualnym zdjęciem pasażera,

5) Bilet okresowy - bilet 30-to dniowy zakodowany na Karcie Miejskiej ważny od momentu aktywowania do godz. 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności,

6) Bilet „Łomianki – Warszawa” oraz „Czosnów - Warszawa” - bilet okresowy zakodowany na Karcie Miejskiej, której ważność jest rozszerzona terytorialnie na całą I (pierwszą) strefę stosowania taryfy biletowej ZTM m-ta st. Warszawy,

7) Bilet na okaziciela – bilet nie wymagający weryfikacji tożsamości osoby która z niego korzysta,   

8) Skasowanie biletu - nadanie biletowi cech ważności przez dokonanie na nim odpowiednich cech w kasowniku mechanicznym, dla biletów z paskiem magnetycznym przez dokonanie na nim odpowiedniego zapisu elektronicznego poprzez włożenie biletu w formie papierowej do kasownika w pojeździe lub bramce metra,

9) Aktywowanie - nadanie biletowi cech ważności przez dokonanie na nim odpowiedniego zapisu elektronicznego poprzez zbliżenie biletu w formie karty do wyznaczonego pola kasownika w pojeździe lub bramce metra,

10) Przewóz - transport osób oraz bagażu wykonywany przez KMŁ,

11) Pasażer - osoba, która zawarła umowę przewozu, za zawarcie umowy uważa się wejście do pojazdu,

12) Dowód tożsamości – dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka, szkolna, prawo jazdy, a także każdy inny dokument ze zdjęciem, pozwalający na identyfikację osoby.

13) Bilet Seniora - bilet ZTM, dla osób, które ukończyły 65 rok życia - uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 366 dni od momentu skasowania, ważny z dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek pasażera (do biletu nie stosuje się innych ulg dotyczących przejazdów środkami KMŁ). 

Rozdział 1.

 

Strefy komunikacyjne

 

1. Ustala się strefy komunikacyjne dla linii KMŁ:

 

Strefa A  – obejmująca trasę na obszarze I-ej strefy biletowej ZTM m. st. Warszawy.
Strefa B – obejmująca trasę tylko na obszarze gminy Łomianki i m.st. Warszawy.
Strefa C – obejmująca trasę w obrębie gminy Czosnów oraz trasę łączącą gminę Czosnów z gminą Łomianki lub gminę Czosnów z m.st. Warszawą.
Strefa D – obejmująca trasę tylko w  obrębie gminy Łomianki oraz trasę w kierunku Warszawy do przystanku "Park Młociński" włącznie i trasę w kierunku Czosnowa do przystanku "Dziekanów Nowy Zachód" włącznie.
Strefa E – obejmująca trasę wyłącznie w obrębie gminy Czosnów.

 

Rozdział 2.

 

Rodzaje biletów i opłat obowiązujących w autobusach linii KMŁ

 

 

1. W autobusach linii KMŁ obowiązują następujące bilety:

a) bilety jednorazowe pełnopłatne i ulgowe do nabycia w punktach sprzedaży oraz w kasie „KMŁ”,
b) bilety jednorazowe przesiadkowe, pełnopłatne i ulgowe, w formie wydruku z drukarki fiskalnej do nabycia u kierowcy autobusu, uprawniające do korzystania z przejazdów autobusami w określonym czasie lub do przejazdu jednym autobusem do przystanku końcowego,
c) bilety jednorazowe przesiadkowe, pełnopłatne i ulgowe, uprawniające do korzystania z przejazdów autobusami w określonym czasie lub do przejazdu jednym autobusem do przystanku końcowego do nabycia w punktach sprzedaży oraz w kasie „KMŁ” *),
d) bilety miesięczne imienne pełnopłatne i ulgowe do nabycia w punktach sprzedaży oraz w kasie KMŁ,
e) bilety 30-dniowe pełnopłatne i ulgowe zakodowane na Karcie Miejskiej *),
f) bilety 30-dniowe „Łomianki-Warszawa” i „Czosnów-Warszawa” pełnopłatne i ulgowe zakodowane na Karcie Miejskiej,
g) bilety ZTM wymienione w ust. 2.,
h) bilet szkolny łomiankowski – imienny bilet miesięczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceum, uczęszczających do szkół w gminie Łomianki i uprawniający do korzystania z komunikacji KMŁ wyłącznie w obrębie gminy Łomianki, do nabycia w punktach sprzedaży w szkołach gminnych, ważny z aktualną legitymacją szkolną.

 

*) – bilety będą wprowadzone z chwilą wdrożenia elektronicznego systemu poboru opłat na liniach KMŁ”

 

 

2. Bilety obowiązujące w strefie A - dla podróżujących w obszarze m.st. Warszawy:  

 

 

Rodzaj biletu

a)

Bilety wymienione w ust. 3 i 4

b)

Bilety oraz uprawnienia wg. obowiązującej taryfy ZTM, z wyłączeniem biletów czasowych ZTM.

 

 

3.  Bilety obowiązujące w strefie B - dla podróżujących w obszarach gminy Łomianki i m-ta st. Warszawy:

 

 

Rodzaj biletu

normalny

ulgowy

a)

Bilet jednorazowy lub jednorazowy przesiadkowy 40-minutowy (na okaziciela)

4,80 zł

2,40 zł

b)

Bilet miesięczny (imienny)

106,00 zł

53,00 zł

Bilet okresowy 30-to dniowy *)

c)

Bilet okresowy 30-to dniowy "Łomianki - Warszawa"

180,00 zł

90,00 zł

d)

Pozostałe bilety obowiązujące w strefie C z uprawnieniami

 

- - bilety wymienione w pkt. c) kodowane na Karcie Miejskiej są honorowane na liniach komunikacyjnych nadzorowanych przez ZTM w całej I-ej strefie m-sta. st. Warszawy, w okresie obowiązywania porozumienia pomiędzy ZTM a miastem Łomianki,
- honorowany jest bilet ZTM – „Bilet Seniora”
- *) – bilety będą wprowadzone z chwilą wdrożenia elektronicznego systemu poboru opłat na liniach KMŁ,

 

 

4. Bilety obowiązujące w strefie C - dla podróżujących w obszarach gminy Czosnów, gminy Łomianki i m-ta st. Warszawy:

 

 

Rodzaj biletu

normalny

ulgowy

a)

Bilet jednorazowy lub jednorazowy przesiadkowy 60-minutowy (na okaziciela)

6,20 zł

3,10 zł

b)

Bilet miesięczny (imienny)

120,00 zł

60,00 zł

Bilet okresowy 30-to dniowy *)

c)

Bilet okresowy 30-to dniowy "Czosnów - Warszawa"

200,00 zł

100,00 zł

 

- - bilety wymienione w pkt. c) kodowane na Karcie Miejskiej są honorowane na liniach komunikacyjnych nadzorowanych przez ZTM w całej I-ej strefie m-sta. st. Warszawy, w okresie obowiązywania porozumienia pomiędzy ZTM a miastem Łomianki,
- honorowany jest bilet ZTM - "Bilet Seniora", 
- *) - bilety będą wprowadzone z chwilą wdrożenia elektronicznego systemu poboru opłat na liniach KMŁ,

 

 

5. Bilety obowiązujące w strefie D - dla podróżujących w gminie Łomianki oraz dla podróżujących poza gminą Łomianki w kierunku Warszawy do przystanku "Park Młociński" włącznie oraz dla podróżujących w kierunku Czosnowa do przystanku "Dziekanów Nowy Zachód" włącznie.

 

 

Rodzaj biletu

normalny

ulgowy

a)

Bilet jednorazowy lub jednorazowy przesiadkowy 20-minutowy (na okaziciela)

3,00 zł

1,50 zł

b)

Bilet szkolny łomiankowski (dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceum)

40,00 zł

c)

Pozostałe bilety obowiązujące w strefie B i C zgodnie z uprawnieniami

 

- honorowany jest bilet ZTM - "Bilet Seniora"

 

 

6. Bilety obowiązujące w strefie E - dla podróżujących wyłącznie w  obrębie gminy Czosnów

 

 

Rodzaj biletu

normalny

ulgowy

a)

Bilet jednorazowy (na okaziciela)

4,00 zł

2,00 zł

b)

Pozostałe bilety obowiązujące w strefie C zgodnie z uprawnieniami

 

 

7. Bilet stanowi dowód wniesienia opłaty i uprawnia do korzystania ze środków lokalnego transportu KMŁ wyłącznie po jego skasowaniu lub aktywowaniu.

 

 

8. Zasady ważności biletów okresowych: 

a) bilet okresowy 30-to dniowy zakodowany na Karcie Miejskiej uzyskuje ważność z chwilą aktywowania, 
b) bilet miesięczny imienny ważny jest w okresie danego miesiąca z dokumentem tożsamości stwierdzającym tożsamość osoby, dla której został zakupiony (np. z dowodem osobistym, paszportem, prawem jazdy, legitymacją szkolną, studencką) pod warunkiem czytelnego i trwałego naniesienia imienia i nazwiska oraz numeru i serii okazywanego podczas kontroli dokumentu ze zdjęciem, w przypadku biletów ulgowych ważność biletu musi być potwierdzona stosownym dokumentem stwierdzającym ulgę.

 

 

9.  Nieważny jest bilet miesięczny imienny, na którym po naniesieniu zewnętrznych cech biletu imiennego (imię, nazwisko oraz numeru dokumentu tożsamości), zostały one w jakikolwiek sposób poprawione, zmienione, usunięte lub gdy dane na karcie są niezgodne z dokumentem tożsamości.

Rozdział 3.

 

Szczegółowy opis stosowania taryfy

 

 

1. Pasażer może dowolnie łączyć nominały biletów jednorazowych, zakupionych w punktach sprzedaży, by uzyskać obowiązującą opłatę za przejazd – dowodem dokonania właściwej opłaty jest posiadanie biletów, o łącznej wartości nominalnej odpowiadającej wysokości obowiązującej opłaty, skasowanych w tym samym kasowniku.

 

 

2. Bilet normalny na okaziciela uprawnia także do przejazdu dwóch osób posiadających uprawnienia do przejazdów ulgowych.

 

 

3. Kierowca może odmówić przyjęcia opłaty za przejazd, jeżeli czynności związane z przyjęciem tej opłaty uniemożliwiają:

a) dotrzymanie ustalonego czasu postoju na danym przystanku;
b) prowadzenie pojazdu.

 

 

4. Odmowa przyjęcia przez kierowcę opłaty za przejazd nie zwalnia pasażera z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.

 

 

5. W razie awarii lub uszkodzenia autobusu podczas jazdy – pasażerowi, posiadającemu skasowany bilet, przysługuje prawo kontynuowania podróży, na podstawie tego samego biletu, następnym lub zastępczym autobusem.

 

6. Bilet jednorazowy KMŁ podlega skasowaniu kasowniku mechanicznym tylko z jednej strony.

 

 

7. Bilet jednorazowy w formie wydruku z drukarki fiskalnej, zakupiony u kierowcy pojazdu KMŁ nie podlega skasowaniu.

 

 

8. Bilet jednorazowy ZTM z naniesionym kodem magnetycznym podlega skasowaniu w odpowiednim kasowniku elektronicznym.

 

 

9. Dla biletów miesięcznych (imiennych) dokumentami potwierdzającymi tożsamość są:

a) dla biletów miesięcznych pełnopłatnych i ulgowych – dowód tożsamości, z którego imię i nazwisko, seria i numer tego dokumentu zostało trwale umieszczone na bilecie.

b) dla biletów miesięcznych ulgowych – dodatkowo oprócz dokumentu potwierdzającego tożsamość niezbędne jest posiadanie dodatkowo dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego – o ile dokument tożsamości nie stanowi jednocześnie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi.

c) dla biletów zakodowanych na Karcie Miejskiej - dowód tożsamości, (nie dotyczy kart spersonalizowanych) przy czym niezbędny jest dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu ulgowego.

Rozdział 4.

 

Opłaty dodatkowe

 

 

1. W przypadku, gdy pasażer w momencie kontroli biletowej nie może wylegitymować się ważnym biletem miesięcznym z powodu braku dokumentu potwierdzającego tożsamość lub/i brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi - opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu zostanie anulowana, o ile posiadacz biletu przedstawi, w ciągu 7 dni od daty wystawienia protokołu kontroli, odpowiednie dokumenty w biurze KMŁ.

 

 

2.  W przypadku, gdy u posiadacza imiennego biletu miesięcznego zostanie podczas kontroli stwierdzony brak czytelnie i trwale wypełnionego imienia, nazwiska oraz serii i numeru dokumentu tożsamości - bilet nie jest ważny i posiadaczowi nie przysługuje umorzenie opłaty dodatkowej, nawet wówczas, gdy dane te zostaną uzupełnione w czasie kontroli biletów.

 

 

3.  W przypadku, gdy u posiadacza imiennego biletu ulgowego miesięcznego lub okresowego zostanie, podczas kontroli biletów, stwierdzony brak ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi, opłata dodatkowa zostanie anulowana, o ile posiadacz biletu przedstawi, w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, odpowiedni dokument w biurze KMŁ.

 

 

4.  W przypadku, gdy pasażer oświadczy podczas kontroli biletów, że zapomniał zabrać ze sobą imienny bilet miesięczny, opłata dodatkowa zostanie anulowana, o ile, w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, przedstawi wypełniony trwale i czytelnie bilet oraz dokument tożsamości, którego numer i seria zostały wpisane na bilecie, a w przypadku imiennego biletu miesięcznego ulgowego - także dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi ( jeżeli dokument potwierdzający tożsamość nie stanowi jednocześnie potwierdzenia uprawnień do ulgi), w biurze KMŁ.

 

 

5. W przypadku, gdy pasażer oświadczy podczas kontroli biletów, że zapomniał zabrać ze sobą Kartę Miejską z zakodowanym biletem okresowym , opłata dodatkowa zostanie anulowana, o ile, w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, przedstawi Kartę Miejską w biurze KMŁ.

 

 

6. Anulowanie opłaty dodatkowej wymienionej w ust. 1; 3; 4 i 5 uzależnia się od uprzedniej weryfikacji ważności biletu (wraz z ewentualnymi uprawnieniami do ulgi) w momencie kontroli oraz od uiszczenia opłaty manipulacyjnej.

 

 

7. W przypadkach uzasadnionego i uznanego przez Prezesa KMŁ, lub osobę przez niego upoważnioną, odwołania od wystawionego wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej lub pobrania opłaty dodatkowej przez kontrolera, zostaje ona anulowana bądź zwrócona.

 

 

8. Rodzaje opłat:

 

 

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

a)

Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu

 

stanowi 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego, obowiązującego wyłącznie w strefie „D”

 

b)

 

Opłata dodatkowa za przejazd bez dokumentu potwierdzającego tożsamość lub bez ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu

 

stanowi 40-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego, obowiązującego wyłącznie w strefie „D”

c)

 

Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny

 

stanowi 150-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego, obowiązującego wyłącznie w strefie „D”

d)

 

Opłata dodatkowa, o której mowa w pkt a), jeżeli została uiszczona w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do tej opłaty

 

wysokość opłat dodatkowych wymienionych w punkcie a) i b) obniża się odpowiednio o 30%

e)

 

Opłata manipulacyjna, pobierana zamiast opłaty dodatkowej, w przypadku, gdy - w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do opłaty dodatkowej, o której mowa w pkt a) i b), został przedstawiony ważny imienny bilet miesięczny oraz odpowiedni dokument poświadczający tożsamość lub/i uprawnienie do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu

 

stanowi 4-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego, obowiązującego wyłącznie w strefie „D”

Rozdział 5.

 

Przewóz bagażu i zwierząt

 

 

1. Przewóz bagażu i zwierząt nie podlega opłacie.

Rozdział 6.

 

Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów 

 

 

 

Tutuł uprawnień

Na podstawie

1)

Posłowie i senatorowie

Ważna legitymacja posła lub senatora

2)

Inwalidzi wojenni i wojskowi

Ważna legitymacja inwalidy wojennego lub wojskowego

3)

Osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji

 

Orzeczenie właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego

 

4)

Osoby uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym

 

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez zespół orzekający o niepełnosprawności na podstawie przepisów prawa polskiego lub ważna legitymacja wydana przez właściwy organ, potwierdzająca stopień niepełnosprawności zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Gospodarki i Polityki społecznej

 

5)

Ociemniali

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych

6)

Głusi lub głuchoniemi

Legitymacja Polskiego Związku Głuchoniemych

7)

Osoby upośledzone umysłowo

 

Legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

 

8)

 

Osoby, będące opiekunami w podróży osób niepełnosprawnych, wymienionych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

O ile to jest możliwe - wskazane przez osobę niepełnosprawną

9)

Osoby, które ukończyły 70 lat

Dokument stwierdzający tożsamość

10)

 

Honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezpłatnie:- 18 litrów krwi - mężczyźni,- 15 litrów krwi - kobiety.

 

Odpowiedni wpis w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem tożsamości.

11)

 

Dzieci - do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym oraz dzieci sześcioletnie spełniające obowiązek szkolny nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym kończą 7 lat

 

Na podstawie oświadczenia opiekuna

12)

 

W KMŁ uprawnieni do bezpłatnych przejazdów są: pracownicy, małżonkowie pracowników oraz dzieci pracowników, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 26 roku życia, pod warunkiem że uczą się w szkole.

 

Właściwy dokument wydany przez Prezesa Spółki "KMŁ"

13)

Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością nie dłużej, niż do ukończenia 26 roku życia a także opiekunowie towarzyszący im w podróży

 

Ważna legitymacja wg wzoru określonego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (wzór MENiS – II/182/2 lub MENiS/181/2)lub:ważna legitymacja wg wzoru określonego przez Ministra Kultury (wzór ART.-II/293/3), wydana przez placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych; lub: ważna legitymacja wydana przez Krajowy Komitet Pomocy dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci;lub:ważna legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych;lub:orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzające zaliczenie do jednej z grup inwalidów;lub:orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności;lub:orzeczenie właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego, o co najmniej częściowej niezdolności do pracy;lub:orzeczenie zespołu orzekającego o niepełnosprawności;lub:ważna legitymacja wydana przez właściwy organ, dokumentująca niepełnosprawność zgodnie ze wzorem, określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

 

14)

 

Opiekunowie dzieci, wymienionych w pkt 13, podróżujący po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego - wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej lub ośrodka terapii zajęciowej albo przychodni lekarskiej albo zakładu opieki zdrowotnej

 

Zaświadczenie, z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego oraz adresem placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej, wydane przez te placówki.

15)

 

Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej w Łomiankach oraz czynni członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach i Dziekanowie Polskim z wyjątkiem członków Młodzieżowej Drużyny pożarniczej.

 

Ważna legitymacja służbowa

16)

Posiadacze Karty Rodziny 4+

 

Karta Rodziny 4+
Uprawnienia oraz sposób uzyskania Karty Rodziny 4+ określa Uchwała Nr XIX/100/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011 r.

[ ... ] tekst Uchwały Nr XIX/100/2011
[ ... ] załącznik do w/w Uchwały

 

17)

Posiadacze Karty Rodziny R

 

Karta Rodziny R
Uprawnienia oraz sposób uzyskania Karty Rodziny R określa Uchwała Nr LXII/365/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 maja 2014 r.

[ ... ] tekst Uchwały Nr LXII/365/2014

 

18)

Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli Gminy Łomianki

 

Legitymacja Sołtysa lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla Gminy Łomianki

 

19)

 

Pasażerowie, w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez samochodu. tj. 22 września.

 

 

Rozdział 7.

 

Wykaz osób uprawnionych do przejazdów ulgowych

 

 

 

Tutuł uprawnień

Na podstawie

1)

Uczniowie wszystkich rodzajów szkół – do ukończenia 21 roku życia

Ważna legitymacja szkolna

2)

 

Studenci szkół wyższych - bez ograniczenia wieku (nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich)

 

Ważna legitymacja studencka

3)

Emeryci i renciści - do ukończenia 70 roku życia

Legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dowodem osobistym

4)

Współmałżonkowie emerytów i rencistów

 

Dowód tożsamości oraz dokument stwierdzający, że na pasażera, będącego współmałżonkiem, emeryt lub rencista otrzymuje dodatek rodzinny na podstawie aktualnej decyzji na dany rok wydanej przez:
a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
b) organy emerytalno-rentowe.

 

5)

Kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu wojennego

 

Ważna legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji; lub zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, z wpisem o przysługujących ulgach.

 

6)

Osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy po ukończeniu 26 roku życia

 

Orzeczenie właściwego organu wydane na mocy przepisów prawa polskiego lub ważna legitymacja wydana przez właściwy organ, dokumentująca całkowitą niezdolność do pracy

 

7)

Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku

 

Legitymacja sędziego lub prokuratora opatrzona klauzulą „w stanie spoczynku”

 

8)

Osoby uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub lekkim po ukończeniu 26 roku życia

 

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego lub ważna legitymacja wydana przez właściwy organ, dokumentująca stopień niepełnosprawności.

 

Rozdział 8.

 

Przepisy przejściowe

 

 

W okresie przejściowym, nie dłużej, niż w ciągu pierwszych 2 miesięcy obowiązywania niniejszej taryfy przewozowej, pasażerowie, którzy są w posiadaniu biletów jednorazowych poprzedniej taryfy przewozowej, mogą: 

a) zwrócić bilety w kasie KMŁ – w Kiełpinie, ul. Rolnicza 244, w godzinach 8:00 - 9:30 i 12:00 - 14:30, w dni powszednie;
b) wykorzystać bilety, pod warunkiem dopłacenia u kierowcy autobusu różnicy wynikającej z obowiązującej ceny za przejazd normalny lub ulgowy – w zależności od uprawnień, posiadanych przez pasażera.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach Nr X/67/2011

z dnia 21 lipca 2011r.

 

ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Łomiankach:

 

  • Taryfa przewozowa "KMŁ" (wyciąg obowiązuje od 01.02.2017r).
  • XXII/277/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
  • XIV/181/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.
  • LXII/365/2014 z dnia 22 maja 2014r.
  • LXII/364/2014 z dnia 22 maja 2014r.
  • LIV/316/2013 z dnia 5 grudnia 2013r.
  • XIX/101/2011 z dnia 22 grudnia 2011r.
  • XIX/100/2011 z dnia 22 grudnia 2011r.

KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI Sp z o.o. ©

 

Kiełpin, ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki

tel. 22 751 33 79 / fax. wewnętrzny - 25

tel. 22 751 21 75

POLITYKA COOKIES I PRAWA AUTORSKIE

Elementy cookie używane na stronie służą do zapamiętywania wybranych pozycji w menu oraz czasu odświeżania okien POPup pojawiających się na stronie.

Elementy graficzne wykorzystane na stronie są chronione prawem autorskim, a ich wykorzystywanie bez pozwolenia autorów jest zabronione.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©

Przyjemnej podróży!