bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

STATUT - FORMA PRAWNA

"Komunikacja Miejska Łomianki" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana na podstawie Uchwały Nr XXI/169/96 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 września 1996 roku.

Spółka zgodnie z Uchwałą Nr XXII/150/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 marca  2008 roku prowadzona jest w celu wykonania zadania własnego Gminy Łomianki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Spółka prowadzona jest pod firmą "Komunikacja Miejska Łomianki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może używać skrótu "KMŁ" Sp. z o.o., odpowiednika nazwy firmy w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Terenem działania Spółki jest Rzeczpospolita Polska oraz pozostałe kraje Unii Europejskiej.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Siedzibą Spółki jest Kiełpin 05-092, ul. Rolnicza 248 w woj. mazowieckim.

Jedynym wspólnikiem Spółki jest Gmina Łomianki.

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 25.03.2002r.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego. Spółka wykonuje te zadania na wewnętrznych liniach autobusowych 1, 2, 3 w Gminie Łomianki oraz na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie na liniach 110, 150, 250, 750, 850 i N56.

Numer KRS - 0000099681
OZNACZENIE SĄDU: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
Regon: 012271362
NIP: 118-07-46-143
BDO: 000233238

Aktualny wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka działająca pod firmą „Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie (05-092) przy ul. Rolniczej 248, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000099681, NIP: 1180746143, dalej jako: „Administrator”. Kontakt do Administratora: email: ado@kmlomianki.info lub kadry@kmlomianki.info, tel.: (22) 751-33-79, wew. 7.
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w celu nawiązania i utrzymania łączących nas relacji w zakresie szczegółowo określonym w odpowiedniej klauzuli informacyjnej, w tym m.in. w celu realizacji zadań, jakie przepisy prawa nakładają na Administratora.
Przysługuje Państwu w związku z tym szereg uprawnień, w tym prawo do informacji o przetwarzaniu danych. Klauzule informacyjne znajdują się pod poniższym linkiem: http://kmlomianki.info/klauzule-informacyjne.htmlOpublikował: Maciej Moćko
Publikacja dnia: 28.04.2022
Podpisał: Bogdan Marcińczyk
Dokument z dnia: 27.02.2017
Dokument oglądany razy: 1 823 707