STATUT - FORMA PRAWNA

"Komunikacja Miejska Łomianki" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana na podstawie Uchwały Nr XXI/169/96 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 września 1996 roku.

Spółka zgodnie z Uchwałą Nr XXII/150/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 marca 2008 roku prowadzona jest w celu wykonania zadania własnego Gminy Łomianki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Spółka prowadzona jest pod firmą "Komunikacja Miejska Łomianki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może używać skrótu "KMŁ" Sp. z o.o., odpowiednika nazwy firmy w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Terenem działania Spółki jest Rzeczpospolita Polska oraz pozostałe kraje Unii Europejskiej.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Siedzibą Spółki jest Kiełpin 05-092, ul. Rolnicza 248 w woj. mazowieckim.

Jedynym wspólnikiem Spółki jest Miasto i Gmina  Łomianki w Łomiankach.

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 25-03-2002 r.

Numer KRS - 0000099681
OZNACZENIE SĄDU: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
Regon: 012271362
NIP: 118-07-46-143
BDO: 000233238

Aktualny wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że:


1) administratorem danych osobowych w „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. jest Prezes Zarządu Spółki z siedzibą w Kiełpinie przy ul. Rolniczej 248, 05-092 Łomianki;

2) dane osobowe w „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. przetwarzane są w celu realizacji zadań, jakie przepisy prawa nakładają na Spółkę;

3) osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4) Kontakt: ado@kmlomianki.info


Opublikował: Maciej Moćko
Publikacja dnia: 29.09.2020
Podpisał: Tomasz Koszałkowski
Dokument z dnia: 28.02.2017
Dokument oglądany razy: 281334
20.07.2024 // kmlomianki.info/smodbip/