logologo
logo
logo
Linia Ł1Linia Ł2Linia Ł3Linia BISLinia ŁZLinia ŁD
Linia Ł4

Rozdział 1.

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

1. 1. Regulamin przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Łomiankach, zwany dalej regulaminem, określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego i nadzorowanego przez Komunikację Miejską Łomianki Sp. z o.o.

1. 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) KMŁ - stosowany dalej skrót od nazwy Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.,

2) ZTM – stosowany dalej skrót od nazwy Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

3) pojazd - środek transportu wykorzystywany przez KMŁ w lokalnym transporcie zbiorowym,

4) przewóz - transport osób oraz bagażu wykonywany przez KMŁ,

5) pasażer - osoba, która zawarła umowę przewozu (zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3),

6) skasowanie biletu - nadanie biletowi cech ważności.

1. 3. Za zawarcie umowy przewozu uważa się wejście do pojazdu.

1. 4. Niniejszy regulamin nie obowiązuje w środkach transportu ZTM, w których na podstawie odrębnych umów do przejazdów upoważniają bilety KMŁ.

 

 

§ 2

 

2. 1. Pasażerowie oraz obsługa pojazdów, pracownicy nadzoru ruchu i kontrolerzy biletów są obowiązani przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

 

 

§ 3

 

3. 1. Obsługa pojazdu, pracownicy nadzoru ruchu i kontrolerzy biletów obowiązani są do wydawania wskazówek, uwag oraz poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów, prawidłowe funkcjonowanie przewozu organizowanego przez KMŁ oraz egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu.

3. 2. Pasażerowie obowiązani są podporządkować się wskazówkom, uwagom oraz poleceniom, o których mowa w ust. 1.

3. 3. W przypadku awaryjnej zmiany trasy obsługa pojazdu jest zobowiązana do poinformowania pasażerów o zmianie przebiegu ustalonej trasy.

3. 4. W razie uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy pasażerowi posiadającemu bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy innym pojazdem na podstawie tego samego biletu.

 

 

§ 4

 

4. 1. KMŁ nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw, opóźnień w ruchu pojazdów lub zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, torowisk, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego lub inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.

Rozdział 2.

 

Przewóz osób

 

§ 5

 

5. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd.

5. 2. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:

1) podczas ruchu pojazdu,

2) przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu,

3) po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi lub odjazd pojazdu.

5. 3. Pasażerowie obowiązani są opuścić pojazd na ostatnim przystanku lub przystanku na trasie:

1) gdy jest to wyznaczony przystanek dla wysiadających,

2) gdy pojazd zakończył obsługę danej trasy,

3) gdy zachodzi konieczność dokonania czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy,

4) na polecenie obsługi pojazdu.

 

 

§ 6

 

6. 1. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące, w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.

 

 

§ 7

 

7. 1. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” powinien o tym uprzedzić obsługę pojazdu, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku - dać znak przez wyraźne podniesienie ręki. Wskazane czynności winny być dokonane w sposób umożliwiający bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.

 

 

§ 8

 

8. 1. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla:

1) osób z dzieckiem na ręku,

2) inwalidów (osób niepełnosprawnych),

3) wózków dziecięcych.

8. 2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 posiadają pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych miejsc.

8. 3. W przypadku przewożenia przez pasażera bagażu innego niż wózek dziecięcy w miejscu określonym w ust. 1 pkt 3, pasażer taki obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca na każde żądanie pasażera z wózkiem dziecięcym lub obsługi pojazdu i przestawienia przewożonego bagażu z zachowaniem postanowień § 12.

 

 

§ 9

 

9. 1. Osoby uciążliwe, zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą być usunięte z pojazdu, przystanku, bądź niedopuszczone do przewozu.

9. 2. Osoby nieposiadające ważnego biletu, odmawiające zapłacenia należności za przewóz i odmawiające okazania dokumentu tożsamości kontrolerowi biletów, mogą być usunięte z pojazdu.

 

 

§ 10

 

10. 1. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie zdrowia lub życia, popełnienie przestępstwa, rażące naruszenie przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, obsługa pojazdu uprawniona jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb lokalnych, w szczególności Policji, Straży Miejskiej, jednostki ratowniczo-gaśniczej, placówki służby zdrowia.

 

 

§ 11

 

11. 1. W pojazdach lokalnego transportu zbiorowego oraz na przystankach pasażerom zabrania się:

1) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,

2) używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych,

3) zanieczyszczania i zaśmiecania lub niszczenia urządzeń i wyposażenia,

4) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,

5) siadania na barierkach ochronnych;

6) spożywania napojów alkoholowych,

7) spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować zabrudzenie pozostałych pasażerów, zanieczyszczenie pojazdu lub przystanku,

8) przebywania w łyżworolkach lub wrotkach, używania deskorolek, rowerów i innego sprzętu sportowego,

9) uprawiania sportów lub innych podobnych czynności i zabaw,

10) gry na instrumentach muzycznych i korzystania z urządzeń nagłaśniających bez zgody KMŁ,

11) żebrania i sprzedaży obnośnej,

12) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu podczas jazdy lub postoju,

13) wykonywania czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub mogących narazić inne osoby lub mienie na szkody lub obrażenia,

14) kwestowania, nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych bez zgody KMŁ,

15) zakłócania w inny sposób spokoju pasażerów,

16) palenia tytoniu.

Rozdział 3.

 

Przewóz bagażu

 

§ 12

 

12. 1. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż, jeżeli istnieje możliwość umieszczania bagażu w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności obsłudze pojazdu i nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.

12. 2. Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

12. 3. W przypadku naruszenia przez pasażera postanowień ust. 1 lub ust. 2 obsługa pojazdu może zażądać opuszczenia pojazdu przez pasażera wraz z przewożonym bagażem lub zwierzęciem.

 

 

§ 13

 

13. 1. Zabrania się przewożenia w pojazdach:

1) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia, albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. ostrych narzędzi, przedmiotów o ostrych krawędziach lub otwartych pojemników ze smarami, farbami, chemikaliami itp.),

2) przedmiotów mogących przeszkadzać innym pasażerom lub narażać ich na niewygody,

3) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,

4) przedmiotów wywołujących odczucie odrazy,

5) broni z wyłączeniem przypadków dopuszczalności określonych odrębnymi przepisami.

 

 

§ 14

 

14. 1. Dopuszcza się przewożenie w pojazdach:

1) małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów,

2) psów, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów oraz mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy. Pasażer przewożący psa obowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (np. książeczka zdrowia z odpowiednim wpisem).

3) nie więcej niż 1 rower, z zachowaniem postanowień § 8.

 

 

§ 15

 

15. 1. Na żądanie innych pasażerów, obsługi pojazdu, pracowników nadzoru ruchu lub kontrolerów biletów pasażer jest obowiązany:

1) umieścić przewożony bagaż tak, aby nie utrudniać innym osobom korzystania z pojazdu,

2) opuścić pojazd wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli jest ono przewożone w sposób sprzeczny z postanowieniami § 14,

3) opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem, jeżeli obejmuje on przedmioty określone w § 13,

4) okazać dokument, o którym mowa w § 14 ust. 2.

 

 

§ 16

 

16. 1. Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem lub zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty lub zwierzęta.

Rozdział 4.

 

Zasady pobierania opłat oraz kontrola biletów

 

§ 17

 

17. 1. Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet podczas przejazdu i okazywać lub wręczyć go na żądanie kontrolera biletów i dokumentów w określonych taryfa przewozową przypadkach.

17. 2. Obsługa pojazdu może prowadzić sprzedaż biletów wyłącznie podczas postojów na przystankach. W razie opóźnienia pojazdu większego niż 3 minuty w stosunku do rozkładu jazdy obsługa pojazdu może odmówić sprzedaży biletów.

17. 3. Brak możliwości nabycia biletu u obsługi pojazdu, nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu.

 

 

§ 18

 

18. 1. Jeżeli bilet nie został skasowany pomimo istnienia takiego wymogu, pasażer nie może legitymować się takim biletem jako uprawniającym do przejazdu.

18. 2. Pasażer nie może odstępować lub oddawać innej osobie biletu imiennego, lub skasowanego biletu jednorazowego.

18. 3. Nieważny jest bilet zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisu elektronicznego, numeru biletu w przypadku biletu imiennego.

18. 4. Nieważny jest bilet imienny, na którym po naniesieniu zewnętrznych cech biletu imiennego (imię, nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem użytkownika biletu), zostały one w jakikolwiek sposób poprawione, zmienione lub usunięte.

18. 5. W przypadku utraty czytelności lub zmiany danych, o których mowa w ust. 3, pasażer jest obowiązany do niezwłocznej wymiany nośnika. Wymiana nośnika, po wystawieniu opłaty dodatkowej, nie powoduje anulowania wezwania do zapłaty.

 

 

§ 19

 

19. 1. Osobami upoważnionymi do kontroli biletów są kierowcy pojazdu oraz kontrolerzy biletów posiadający podczas przeprowadzania kontroli biletów na widocznym miejscu identyfikator zawierający:

1) napis "Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.",

2) numer identyfikacyjny kontrolującego,

3) zdjęcie kontrolującego,

4) okres ważności dokumentu,

5) zakres upoważnienia,

6) pieczęć i podpis.

 

(wzór identyfikatora - obowiązujący od 1 marca 2016 r.)

 

 

§ 20

 

20. 1. Pasażer jest obowiązany bez dodatkowego wezwania okazać kontrolerowi biletów dokumenty uprawniające do przejazdu ulgowego.

 

 

§ 21

 

21. 1. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera biletów:

1) braku ważnego biletu lub

2) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, kontroler biletów wzywa do uiszczenia opłaty za przejazd przewidzianej w taryfie przewozowej i opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu. Poświadczenie uregulowania należności upoważnia do kontynuowania jazdy.

21. 2. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty pasażer powinien okazać kontrolerowi dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Na jego podstawie kontroler wystawia wezwanie do zapłaty stanowiące dowód przejazdu pasażera.

21. 3. W razie odmowy uiszczenia opłat i niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się o pomoc do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.

21. 4. Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu pasażera bez ważnego biletu i uprawnia pasażera do kontynuowania jazdy tym samym pojazdem.

21. 5. Odwołania od wystawionych przez kontrolerów biletów wezwań do zapłaty rozpatruje Prezes KMŁ lub inna upoważniona przez niego osoba.

 

 

§ 22

 

22. 1. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, albo używany przez osobę do której on nie należy lub nieuprawnioną, kontroler biletów ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem.

22. 2. O podejrzeniu sfałszowania biletu lub dokumentu Prezes KMŁ lub inna upoważniona przez niego osoba zawiadamia prokuraturę lub Policję z jednoczesnym powiadomieniem wystawcy dokumentu.

 

 

§ 23

 

23. 1. W razie spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, kontroler lub inna upoważniona przez Prezesa KMŁ osoba wzywa sprawcę do uiszczenia opłaty dodatkowej przewidzianej w taryfie.

23. 2. Uiszczenie opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia sprawcy zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu od odpowiedzialności za pokrycie rzeczywistej szkody w wysokości przewyższającej nałożoną opłatę.

 

Rozdział 5.

 

Postanowienia końcowe, podstawy prawne

 

§ 24

 

24. 1. Wnioski, skargi oraz odwołania w sprawach związanych z przewozem osób i bagażu organizowanego przez KMŁ rozpatruje Prezes KMŁ lub inna upoważniona przez Prezesa KMŁ osoba.

24. 2. Wnioski, skargi oraz odwołania, o których mowa w ust. 1, mogą być składane pisemnie na adres KMŁ, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio w KMŁ.

 

 

§ 25

 

25. 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.), uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone przez „Komunikację Miejską Łomianki” Sp. z o.o. wraz ze szczegółowym opisem stosowania taryfy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

§ 26

 

26. 1. Nieznajomość przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności za ich naruszenie.

 

 

§ 27

 

27. 1. Niniejszy Regulamin ogłasza się w drodze obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Gminy Łomianki i stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. i jej stronie internetowej.

27. 2. Regulamin w chodzi w życie w ciągu 3 dni od daty obwieszczenia.”

 

 

§ 2.

W pozostałym zakresie postanowienia Uchwały Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. pozostają bez zmian.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu wejścia w życie uchwały.

Uchwała Nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach

dnia 25 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o. o.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) i w związku z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zmianami), oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 ze zmianami) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. wprowadza się załącznik nr 4 w brzmieniu jak niżej:

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach
Wojciech Berger

 

Uchwała nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 162 z dnia 6 września 2011 r., poz. 5104

KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI Sp z o.o. ©

 

Kiełpin, ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki

tel. 22 751 33 79 / fax. wewnętrzny - 25

tel. 22 751 21 75

POLITYKA COOKIES I PRAWA AUTORSKIE

Elementy cookie używane na stronie służą do zapamiętywania wybranych pozycji w menu oraz czasu odświeżania okien POPup pojawiających się na stronie.

Elementy graficzne wykorzystane na stronie są chronione prawem autorskim, a ich wykorzystywanie bez pozwolenia autorów jest zabronione.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©

Przyjemnej podróży!