Nowe Logo
Komunikacja Miejska £omianki Spó³ka z o.o.
05-092 £omianki, Kie³pin, ul. Rolnicza 248
Herb - £omianki

BIP


Gazeta
gazeta_baner

Wydawca: Komunikacja Miejska £omianki Sp. z o.o.

Redaktor naczelna: Joanna Zielke

Kontakt z redakcj±:

  • adres: Staszica 2, 05-092 £omianki
  • e-mail: gazeta@lomianki.pl
  • tel. 22 768 62 15
  • og³oszenia i reklamy. tel. 22 768 62 03


Gazeta £OMIANKOWSKA.pl - wydania [ ... ]

odwiedzin: 2378281
© - (2003) Komunikacja Miejska £omianki Sp. z o.o.