logologo
logo
logo
Linia Ł1Linia Ł2Linia Ł3Linia BISLinia ŁZLinia ŁD
Linia Ł4

Wspólny Bilet - informacje

 

 

1. Używane określenia

 

KMŁ - Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.

WKM - Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska

ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

 

 

2. Reklamacje

 

W przypadkach:

 • ujawnienia wady nośnika

 • zmiany danych osobowych właściciela biletu

 • wymiany przez pasażera nośnika biletów

 • zagubienia, zniszczenia lub kradzieży spersonalizowanej karty

 

Istnieje możliwość odtworzenia niewykorzystanej części biletu tego samego typu na nowym nośniku w tym celu należy dokonać zgłoszenia utraty lub wady technicznej karty w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM stacja metra Świętokrzyska, paw. 1000G w celu wyrobienia nowego nośnika (zgodnie z Taryfą przewozową ZTM, Dział III Wymiana biletów i zwrot biletów ([ ...] link do taryfy ZTM ) oraz Instrukcja użytkowania biletów kodowanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej, pkt. III Zakup i kodowanie biletu na Karcie w ramach stacjonarnej sprzedaży biletów).

 

Wraz z nową Kartą Pasażerowi wydana zostaje dokumentacja (historia transakcji) potwierdzająca aktywację zakodowanego na utraconej karcie biletu, określająca datę jego ważności.

 

Odtworzenie niewykorzystanej części biletu na nowym nośniku realizowane jest na podstawie dokumentacji ZTM w Centrum Obsługi Klienta Warszawskiej Karty Miejskiej (Mennica Polska S.A.) stacja metra Świętokrzyska, paw. 1000E

 

Wnioski o wymianę biletu rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

 


3. Częste pytania

 

 " Czy posiadając bilet 30-to dniowy "Łomianki - Warszawa" lub "Czosnów - Warszawa" tak zwany "bilet - wspólny" można korzystać z przejazdów  pociągami Kolei Mazowieckich oraz WKD?"  

 

odpowiedź:
Nie można korzystać. "Bilet wspólny" "Łomianki - Warszawa" lub "Czosnów - Warszawa" nie upoważnia do przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich oraz pociągów Warszawskiej Koleji Dojazdowej. Informuje o tym zapis, który mówi o ważności tego biletu w I-ej strefie biletowej ZTM. Fragment zasad poniżej. Uwaga: aktualne ceny "wspólnego" biletu są podane w obowiązującej taryfie KMŁ.
 

 

 

 "Czy jest możliwe zakodowanie dwóch biletów na WKM np. Łomianki - Warszawa i dobowego drugiej strefy ZTM?"  

 

odpowiedź:
Nie jest możliwe. Na WKM możliwe jest zakodowanie tylko jednego rodzaju biletu. Każde kolejne kodowanie automatycznie kasuje poprzednie, chyba, że dotyczy to przedłużenia ważności tego samego typu biletu. Przykład: Na WKM zakodowano bilet II strefy ZTM. Następnie, w trakcie ważności tego biletu zakodowano bilet wspólny Łomianki - Warszawa. Odczyt karty wykaże wyłącznie ostatni zakodowany bilet, czyli pasażer straci bilet na II strefę ZTM.

 

 

 

"Czy pasażer może posiadać dwie karty WKM?"  

 

odpowiedź:
Tak. Pasażer może posiadać dowolną ilość spersonalizowanych kart miejskich. Należy jednak pamiętać o tym, że za wyrobienie każdej karty, oprócz pierwszej, pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.

 

 

 

 "W jaki sposób i gdzie można otrzymać spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską (WKM)?"  


odpowiedź:
Miejsca i sposoby otrzymania WKM są podane na stronie internetowej ZTM.

 

 

 "Czy osoby, które są zainteresowane biletem "Wspólnym" Łomianki - Warszawa lub Czosnów - Warszawa, chcące uzyskać spersonalizowaną Kartę Miejską muszą skorzystać z przedstawionego wzoru Karty z nadrukiem "20 lat praw miejskich Łomianek"?"  

 

odpowiedź:
Nie ma takiej konieczności. Osoby zainteresowane spersonalizowaną Kartą Miejską mogą skorzystać z przedstawionych na stronie ZTM wzorów kart w tym także mogą wybrać opcję stworzenia "swojego wzoru karty".

 

 

 "Czy pasażerowie posiadający bilet warszawski na drugą strefę będą mogli dojechać do Łomianek bez dodatkowych kosztów, korzystając z linii "KMŁ" ?"  

 

odpowiedź:
Zgodnie z ustaleniami z ZTM Pasażerowie posiadajacy bilet ZTM drugiej strefy warszawskiej (za wyjątkiem biletów - czasowych tj. biletu: 20, 40, 60 i 90 minutowego) będą mogli korzystać z linii "KMŁ" (dodano 3 marca 2014 r. w związku ze zmianą rozkładu jazdy - tj. linii "Ł 1 i 2, Łz, Bis") tylko na odcinku linii "KMŁ" od Metra Marymont, Młociny do ul. Wóycickiego. Z tego wynika, że nie będą mogli dojechać do Łomianek korzystając z jakiegokolwiek biletu ZTM strefy drugiej. Nie dotyczy to dojazdu do Łomianek linią ZTM - 701, która swym zasięgiem obejmuje Dąbrowę.

 

 

 "Czy planowane jest rozszerzenie oferty na bilety 90-cio dniowe?"  


odpowiedź:
Nie było rozmów z ZTM w tej sprawie, uważamy, że po wdrożeniu systemu będzie to możliwe ale i zależne od dodatkowych porozumień z ZTM jak i ustanowieniem dodatkowej taryfy przez Radę Miasta Łomianki.

 

 

  "Czy będzie można zakodować bilet "Wspólny" na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)?"  


odpowiedź:
Tak będzie można, ponieważ Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) spełnia funkcję imiennego nośnika biletów.

 

 

  "Czy będąc pracownikiem ZTM Warszawa lub jednostek podległych (np. MZA) można korzystać z przejazdu autobusami KMŁ."  


odpowiedź:
O ile pracownik ZTM nie posiada biletu KMŁ lub wspólnego Łomianki - Warszawa może korzystać, ale tylko na obszarze I strefy ZTM czyli od Metra Marymont do przystanku Park Młociński (ul. Wóycickiego).

 

Wspólny Bilet - ceny

 

 

Doładowanie elektronicznego nośnika, jakim jest np. Warszawska Karta Miejska (WKM), biletem wspólnym, ważnym na liniach Komunikacji Miejskiej Łomianki (KMŁ), a także na liniach ZTM w obrębie I strefy biletowej, jest możliwe wyłącznie w niżej wymienionych punktach doładowania.

 

Doładowując nośnik biletem wspólnym należy zwrócić uwagę na cenę biletu.

 

30-dniowy bilet wspólny Warszawa- gmina Łomianki kosztuje odpowiednio:

 • Normalny – 180 zł
 • Ulgowy – 90 zł

 

30-dniowy bilet wspólny Warszawa – gmina Czosnów kosztuje odpowiednio:

 • Normalny – 200 zł
 • Ulgowy – 100 zł

 

Bilety wspólne są biletami okresowymi 30-dniowymi.

 

Przypominamy, że w autobusach KMŁ w obrębie I strefy biletowej ZTM, tj. na odcinkach Metro Młociny – przystanek „Park Młociński” oraz Metro Marymont – przystanek Park Młociński” honorowane są bilety ZTM, za wyjątkiem biletu 20-minutowego.

Punkty doładowania "Wspólnego Biletu"
 

 

 

Bilety KMŁ - ceny

 

 

1. Bilety obowiązujące w strefie A - dla podróżujących w obszarze m.st. Warszawy:  

 

 

Rodzaj biletu

a)

Bilety wymienione w ust. 3 i 4

b)

Bilety oraz uprawnienia wg. obowiązującej taryfy ZTM, z wyłączeniem biletów czasowych ZTM.

 

 

2.  Bilety obowiązujące w strefie B - dla podróżujących w obszarach gminy Łomianki i m-ta st. Warszawy:

 

 

Rodzaj biletu

normalny

ulgowy

a)

Bilet jednorazowy lub jednorazowy przesiadkowy 40-minutowy (na okaziciela)

4,80 zł

2,40 zł

b)

Bilet miesięczny (imienny)

106,00 zł

53,00 zł

Bilet okresowy 30-to dniowy *)

c)

Bilet okresowy 30-to dniowy "Łomianki - Warszawa"

180,00 zł

90,00 zł

d)

Pozostałe bilety obowiązujące w strefie C z uprawnieniami

 

- - bilety wymienione w pkt. c) kodowane na Karcie Miejskiej są honorowane na liniach komunikacyjnych nadzorowanych przez ZTM w całej I-ej strefie m-sta. st. Warszawy, w okresie obowiązywania porozumienia pomiędzy ZTM a miastem Łomianki,
- honorowany jest bilet ZTM – „Bilet Seniora”
- *) – bilety będą wprowadzone z chwilą wdrożenia elektronicznego systemu poboru opłat na liniach KMŁ,

 

 

3. Bilety obowiązujące w strefie C - dla podróżujących w obszarach gminy Czosnów, gminy Łomianki i m-ta st. Warszawy:

 

 

Rodzaj biletu

normalny

ulgowy

a)

Bilet jednorazowy lub jednorazowy przesiadkowy 60-minutowy (na okaziciela)

6,20 zł

3,10 zł

b)

Bilet miesięczny (imienny)

120,00 zł

60,00 zł

Bilet okresowy 30-to dniowy *)

c)

Bilet okresowy 30-to dniowy "Czosnów - Warszawa"

200,00 zł

100,00 zł

 

- - bilety wymienione w pkt. c) kodowane na Karcie Miejskiej są honorowane na liniach komunikacyjnych nadzorowanych przez ZTM w całej I-ej strefie m-sta. st. Warszawy, w okresie obowiązywania porozumienia pomiędzy ZTM a miastem Łomianki,
- honorowany jest bilet ZTM - "Bilet Seniora", 
- *) - bilety będą wprowadzone z chwilą wdrożenia elektronicznego systemu poboru opłat na liniach KMŁ,

 

 

4. Bilety obowiązujące w strefie D - dla podróżujących w gminie Łomianki oraz dla podróżujących poza gminą Łomianki w kierunku Warszawy do przystanku "Park Młociński" włącznie oraz dla podróżujących w kierunku Czosnowa do przystanku "Dziekanów Nowy Zachód" włącznie.

 

 

Rodzaj biletu

normalny

ulgowy

a)

Bilet jednorazowy lub jednorazowy przesiadkowy 20-minutowy (na okaziciela)

3,00 zł

1,50 zł

b)

Bilet szkolny łomiankowski (dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceum)

40,00 zł

c)

Pozostałe bilety obowiązujące w strefie B i C zgodnie z uprawnieniami

 

- honorowany jest bilet ZTM - "Bilet Seniora"

 

 

5. Bilety obowiązujące w strefie E - dla podróżujących wyłącznie w  obrębie gminy Czosnów

 

 

Rodzaj biletu

normalny

ulgowy

a)

Bilet jednorazowy (na okaziciela)

4,00 zł

2,00 zł

b)

Pozostałe bilety obowiązujące w strefie C zgodnie z uprawnieniami

 

 

Punkty sprzedaży biletów

 

 

Warszawa

 

 • Hala Marymoncka - kiosk "Kolporter"
 • Hala Marymoncka, ul. Słowackiego 45 paw. 11 - kiosk
 • Przy Agorze 2 - "Przy Lasku" - kiosk
 • Metro Młociny - sklep spożywczo-przem.(w poczekalni)

 

Buraków

 

 • 11-go Listopada 56 - sklep spożywczy

 

Łomianki

 

 • Jedności Robotniczej 27 - "Euro Sam"
 • Baczyńskiego 30 - kiosk przy "Carrefour"
 • Warszawska 176 - "centrum - kier. Kiełpin" - kiosk
 • Warszawska 105 - "centrum - kier. Warszawa" - kiosk
 • Warszawska 136 - kiosk
 • Bazarek - pawilon handlowy (tylko miesięczne)
 • Bazarek - pawilon z prasą
 • Warszawska 262 - kiosk - przy Poczcie (tylko jednorazowe)
 • Armii Poznań 9 - sklep

 

Kiełpin

 

 • Warszawska 408 - sklep "TRAFIKA" (tylko jednorazowe)
 • Rolnicza 192 - sklep "JAGO"
 • Rolnicza 244, Siedziba KMŁ sp. z o.o.

 

Dziekanów Leśny

 • Marii Konopnickiej - kiosk (tylko jednorazowe)

Dziekanów Polski

 • Sklep "GROSIK" ul. Rolnicza 374A

Łomna Las

 • Sklep spożywczy "OLA" (tylko miesięczne)

Łomna

 

 • Sklep "Źródełko"
 • Sklep wielobranżowy "FRANEK", ul. Kochanowskiego 201

 

Czosnów

 • Warszawska 40 - sklep Wielobranżowy

Kierowca Autobusu

(tylko jednorazowe)

KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI Sp z o.o. ©

 

Kiełpin, ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki

tel. 22 751 33 79 / fax. wewnętrzny - 25

tel. 22 751 21 75

POLITYKA COOKIES I PRAWA AUTORSKIE

Elementy cookie używane na stronie służą do zapamiętywania wybranych pozycji w menu oraz czasu odświeżania okien POPup pojawiających się na stronie.

Elementy graficzne wykorzystane na stronie są chronione prawem autorskim, a ich wykorzystywanie bez pozwolenia autorów jest zabronione.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©

Przyjemnej podróży!